سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعات خصوصی کاربران در سایت پرس ایلان با شخص سومی در میان گذاشته نخواهد شد و کاملا از اطلاعات آنها مراقبت خواهد شد